Page 10 - Aref_Shtoyko
P. 10

8

                           Досліджено задачу про вплив наводнювання на
                        поширення корозійно-втомних тріщин у зварному
                        з’єднанні сталі Х70. Вважаємо, що інтенсивність
                        напружень біля контуру тріщини відповідає діапазону
                        зміни КІН для платоподібної ділянки на кінетичній
                        діаграмі росту корозійно-втомної тріщини, де її
                        швидкість V приблизно постійна
                                       ( )
                                                .           (9)
                               ( )
                           Тут     – швидкість на плато кінетичної
                        діаграми поширення тріщини відповідно у зварному
                            ( )                  ( )
                        шві    , зоні термічного впливу       і основному
       Рис. 6. Залежність                 ( )


      для труби із сталі Х60: 1 – з    матеріалі      ,  які  визначені    з  результатів
      врахуванням дії водню, 2 –     експериментальних даних О. Т. Цирульника. Задача
       без врахування дії водню      полягає у визначенні періоду     і кінетики

                           (  ) докритичного росту втомної тріщини для
      різних випадків наводнювання її стінки (за потенціалу корозії та потенціалу
      катодного захисту), коли вона проросте наскрізь стінки труби і порушиться її
      герметизація.
         На основі енергетичного підходу для визначення періоду докритичного росту
      втомної тріщини у зварному з’єднанні труби газопроводу отримаємо наступну
      математичну задачу:
                             5 , 0
                                          ]
                 V    1   2 ( ) 2   2A 1 [  a  2 ( cos ) 2  2 i , i , 2 ; 1
                   N            i   i                   (10)
                             2
                 N  , 0   A 0 B 0 (A 0 2 sin   B 0 2 cos 2 )   5 , 0 ; N  N  ,  h ,   5 , 0 . 
      Тут    – відповідно, велика і мала півосі початкової півеліптичної тріщини (див.


      рис. 5), значення параметрів         , знайдені на основі результатів
      експериментальних даних, а величини     задано так:           .
      Розв’язок математичної задачі (10) реалізується чисельно.

      а)                          б)
         Рис. 7. Залежність кінетики росту втомної тріщини у зварному з’єднанні за
      фіксованої кількості циклів навантаження : а)          , = 0 (1); 5000 (2); 20000 (3);
      50000 (4); 60000 (5); б)     ,  = 0 (1); 1000 (2); 6000 (3); 10000 (4); 12000 (5)

         На основі цього на рис. 7 побудовані графічні залежності кінетики росту
      втомної тріщини у зварному з’єднанні за фіксованих кількостей циклів
      навантаження N при наводнюванні за потенціалу корозії           (рис. 7а) і потенціалу
      катодного захисту       (рис. 7б). Як видно із рис. 7, початкова еліптична тріщина
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15