Page 3 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 3

3

           Рентгеноспектральним та рентгенофазним аналізом шарів, модифікованих

        часточками SiC, підтверджено присутність часточок карбідів силіціуму та карбідів

        алюмінію у них. Розкрито механізм формування лазерно модифікованих часточ-

        ками SiC поверхневих шарів на алюмінієвих сплавах. Встановлено, що у верхній

        зоні модифікованого шару, де температура розплаву найвища, внаслідок дифузії

        алюмінію у поверхневий шар SiC формуються глобулярні часточки Al 4SiC 4, а у

        нижній зоні – голкоподібні часточки Al 4C 3. Коли вміст алюмінію у поверхневому

        шарі часточок SiC досягає 8…10 мас.%, то через напруження, що виникають,

        часточки карбідів алюмінію відокремлюються від поверхні часточок SiC та

        конвективними потоками розподіляються в усьому об’ємі модифікованого шару.

           Встановлено, що зносостійкість лазерно модифікованих шарів за тертя

        залежить від таких чинників: хімічного складу алюмінієвого сплаву, об’ємного

        вмісту часточок SiC у модифікованому шарі, погонної енергії лазерного проме-

        ня, ширини перекриття лазерних доріжок, напрямку абразивного зношування.

           Оцінюючи вплив хімічного складу алюмінієвих сплавів АМг1, АД35, В95

        на зносостійкість лазерно модифікованих шарів часточками карбідів SiC, вия-


        вили, що зі збільшенням вмісту Zn в сплавах знижується знос цих шарів за
        випробувань жорстко закріпленим абразивом в 48…93 рази внаслідок зрос-


        тання об’ємного вмісту часточок Al 4SiC 4 з глобулярної морфологією та висо-
        кою твердістю. Оскільки максимальний ефект від лазерної модифікації проя-


        вився у зносостійкості поверхні на сплаві В95, то далі досліджували саме його.
           Виявлено, що абразивна зносостійкість зростає пропорційно до об’ємного


        вмісту часточок SiС у модифікованому сплаві.

           Швидкість переміщення лазерного променя (погонна енергія променя) по

        поверхні впливає на структуру та зносостійкість лазерно модифікованих шарів

        так само, як і підігрів підкладки. Зокрема, зі збільшенням погонної енергії від

        740 до 1100 Дж/см концентрація часточок SiС у модифікованому шарі зростає

        на 25 %, а зносостійкість за випробувань жорстко закріпленим абразивом в

        1,7…2 рази.
   1   2   3   4   5   6   7   8