Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

2

                            АНОТАЦІЯ

           Задорожна Х.Р. Підвищення абразивної зносостійкості алюмінієвих

        сплавів формуванням покриттів, зміцнених карбідами SіC та VC. –

        Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

           Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за

        спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. – Фізико-механічний інститут ім.

        Г.В. Карпенка НАН України, Львів, 2019.           Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей форму-

        вання структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів шляхом їх лазерного

        модифікування часточками карбіду SіC та високошвидкісного газополуменево-

        го напилення покриттів з додаванням карбіду VC, як альтернативних способів

        зміцнення для заміни гальванічного хромування, та оцінювання їх зносостійкості

        за випробувань жорстко закріпленим та незакріпленим абразивами, а також

        корозійно-електрохімічних властивостей у нейтральних водних середовищах.

           Встановлено, що на властивості модифікованих шарів впливає низка


        технологічних чинників. Одними з визначальних серед них є: енергія лазерного
        променя, розмір часточок SiC, температура підігріву зразків безпосередньо


        перед лазерним модифікуванням поверхні. Виявлено, що зі зростанням погон-
        ної енергії лазерного променя зростає товщина модифікованого шару та


        збільшується об’ємний вміст часточок SiC у ньому. З підвищенням погонної
        енергії понад 1100 Дж/см часточки SiC інтенсивно розчиняються у розплаві


        алюмінію, що погіршує характеристики шару. Тому прийняли, що оптимальні-

        ша погонна енергія знаходиться в діапазоні 740...1100 Дж/см. За погонної

        енергії 740 Дж/см рівномірний розподіл часточок SiC по товщині модифікова-

        ного шару зберігається до глибини 0,9 мм, тоді як за 1100 Дж/см – до 1,1 мм.

           За погонної енергії 740 Дж/см зі збільшенням розміру часточок SiC від 50

        до 150 мкм товщина модифікованого шару зростає від 0,75 до 1,5 мм, а

        об’ємний їх вміст у ньому – від 16 до 20,5 %.
   1   2   3   4   5   6   7