Page 8 - Міністерство освіти і науки України
P. 8

6

     використаних джерел із 465 найменувань та додатків. Обсяг основного тексту
     дисертації займає 277 сторінок, а повний обсяг роботи – 387 сторінок.


                     ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

        У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано мету й
     основні завдання та напрями її досягнення, вказано зв'язок роботи з науковими
     проектами та темами, подано наукову новизну і практичну цінність отриманих
     результатів із вказівкою відомостей про їх впровадження. Відзначено особистий
     внесок здобувача, наведено відомості про апробацію і публікації за темою
     досліджень, а також короткий опис її структури і обсягу.

        У першому розділі дисертації зроблено аналіз сучасного стану розробок і
     досліджень властивостей перспективних конструкційних матеріалів для залізничних
     коліс. Показано, що згідно світової класифікації на даний час широко застосовують
     сталі класів А (твердість 255-321 HB) і В (277-341 HB), хоча за твердості термічно
     зміцнених рейок (до 400 HB) необхідно застосовувати сталі класу С (321-363 HB) і
     D (341-415 HB). Високий рівень твердості цих сталей, а також їх міцності
     (> 1000 МПа) забезпечують за рахунок підвищення (до 0,7%) вмісту вуглецю. Проте
     для високоміцних колісних сталей з підвищеним вмістом вуглецю гостро постає
     питання їх надійності з точки зору оптимального поєднання опору зношуванню і
     пошкоджуваності внаслідок тріщиноутворення на поверхні кочення. В роботах
     науковців України (Ю.З. Бабаскіна, О.І. Бабаченка, І.О. Вакуленка, С.І. Губенко,
     І.Г. Узлова, К.І. Узлова, С.Я. Шипіцина), Росії (А.С. Гріншпона, І.В. Крагельського,
     Д.П. Маркова, А.І. Роньжина, О.В. Сухова, Г.А. Філіпова, Є.О. Шура), Австралії
     (S. Lingamanaik, B. Chen), Індії (U. Singh), Італії (A. Mazzù), Китаю (W. Wang, Z. Liu,
     M. Zhang, L. Lu, D. Zeng), Німеччини (D. Eifler, I. Poschmann, F. Walther), США (S.
     Mahadevan), Швейцарії (M. Diener), Швеції (A. Ekberg, J. Ahlström, B. Karlsson) і
     Японії (H. Sakamoto) основну увагу зосереджено на дослідженнях міцності,
     твердості та ударної в’язкості цих колісних сталей і недостатньо уваги приділено
     дослідженню характеристик їх тріщиностійкості, особливо в умовах циклічних
     навантажень. При цьому наголошується на необхідності створення високоміцних
     колісних сталей з пониженим вмістом вуглецю. На цій основі визначено основні
     напрямки досліджень.
        У другому розділі описані матеріали і методики. Досліджено стандартні (сталі
     марки 2, Т і 65Г – як модельна сталь) та нові (графітизовані, з твердорозчинним і
     нітридним зміцненням, за одночасного поєднання твердорозчинного і нітридного
     зміцнення) сталі для залізничних коліс. Дослідження проводили на зразках, вирізаних
     з коліс, виготовлених за технологією ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (сталі марок 2, Т, К), а
     також з дослідних виливків після термічної і термомеханічної обробок.
        Масову частку вуглецю, сірки, фосфору визначали хімічним шляхом за
     стандартами ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-88, ГОСТ 12347-88; азоту - методом
     плавлення зразків в потоці гелію чистотою 99,99% на аналізаторі ТС-30 фірми
     “LEKO”; інших елементів – спектральним аналізом на установці “Спектромакс”
     згідно ГОСТ 18895-97.
        Структурно-фазовий стан, тонку і дислокаційну структуру (на фольгах), а
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13