Page 7 - Міністерство освіти і науки України
P. 7

5

        Особистий внесок здобувача. Усі результати, що стосуються основного змісту
     дисертаційної роботи і виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно.
     Структура роботи обговорювалася спільно з науковим консультантом. При
     проведенні досліджень, результати яких опубліковані у співавторстві, автору
     належить: розробка методології і апробація нових методик досліджень [1-4, 7-9, 11-
     13, 19, 20, 22, 24, 30, 32, 33, 35-38, 45]; результати досліджень впливу хімічного і
     фазового складу на механічну поведінку графітизованих сталей [5, 18, 21, 23, 25, 39]
     та колісних сталей з твердорозчинним [29, 41], дисперсійним [15, 27, 34, 40, 43] та
     комплексним зміцненням [16, 28, 46]; результати досліджень впливу режимів
     термічної обробки на конструкційну міцність наплавок коліс [6, 10, 14, 17, 31, 42,
     44, 47].

        Узагальнення отриманих результатів проведено спільно з науковим
     консультантом. Автор вважає за честь подякувати за допомогу у проведенні
     досліджень д.т.н. О.І. Бабаченку (сталі з твердорозчинним зміцненням), д.т.н.
     І.П. Волчку (графітизовані сталі), д.т.н. О.А. Гайворонському (наплавки коліс), д.т.н.
     Л.І. Маркашовій (електронно-мікроскопічні дослідження), д.т.н. С.Я. Шипицину
     (сталі з дисперсійним і комплексним зміцненням), к.т.н. І.М. Андрейку і к.т.н.
     Т.М. Ленковському (методики досліджень).
        Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати та положення
     дисертаційної роботи представлені, доповідалися та обговорені на міжнародних та
                        th
     вітчизняних конференціях: 17  International wheelset congress (Kyiv, 2013); ХXIІ,
     ХXIІI, ХXIV Відкрит. наук.-техн. конф. молодих науковців і спеціалістів «Проблеми
     механічно-корозійного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи»
     (Львів, 2011, 2013, 2015); 2 та 6 Міжнар. наук.-техн. конф. «Теорія та практика
     раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних
     конструкцій» (Львів, 2010, 2018); 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 та 78 Міжнар. наук.-практ.
     конф. «Проблеми і перспективи розвитку залізничного транспорту» (Дніпро, 2011,
     2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); Х, ХІІ та ХІІІ Міжнар. симпозіум
     українських інженерів-механіків у Львові (Львів, 2011, 2015, 2017); VI, VIІ та VIІІ
     Наук.-техн. конф. молодих учених та спеціалістів «Зварювання та споріднені
     технології» (Ворзель, 2011, 2013, 2015); The Silver Jubilee Int. Scientific сonf.
     «Achievements in Mechanical and Materials Engineering» AMME`2017(Gliwice - Wisła
     (Poland), 2017); Int. conf. «Materials Science and Graphene Technology» (Dubai (United
     Arab Emirates), 2018), XIII Міжнар. наук.-техн. конф. «Проблеми механіки
     залізничного транспорту» (Дніпропетровськ, 2012); 10 Відкрита наук. конф. ІМФН
     (Львів, 2012); XIII Міжнар. наук.-практ. конф. «Литво» (Запоріжжя, 2017).
        Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 47
     наукових працях, з них: 29 статей у наукових фахових виданнях України та інших
     держав, з яких 16 статей індексовані міжнародними наукометричними базами даних
     Scopus та/або Web of Science; один патент України на винахід; один патент України
     на корисну модель; 16 матеріалів і тез доповідей на міжнародних та вітчизняних
     конференціях.
        Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5
     розділів, які містять 158 рисунків та 33 таблиці, загальних висновків, а також списку
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12