Page 2 - Міністерство освіти і науки України
P. 2

0


     Дисертацією є рукопис.
     Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка Національної
     академії наук України та Національному університеті “Львівська політехніка”
     Міністерства освіти і науки України

     Науковий         доктор технічних наук, професор
     консультант:       Осташ Орест Петрович,
                  Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
                  завідувач відділу структурної механіки руйнування матеріалів,
                  м. Львів

     Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
                  Кондратюк Станіслав Євгенович,
                  Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН
                  України,   завідувач   відділу   металознавства    і  фазово-
                  структурних перетворень сталей та сплавів, м. Київ

                  доктор технічних наук, професор
                  Лаухін Дмитро Вячеславович,
                  Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська
                  державна академія будівництва та архітектури» МОН України,
                  завідувач кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів,
                  м. Дніпро

                  доктор технічних наук, професор

                  Вакуленко Ігор Олексійович,
                  Дніпровський     національний     університет    залізничного
                  транспорту ім. акад. В. Лазаряна МОН України, професор
                  кафедри прикладної механіки і матеріалознавства, м. Дніпро


                                          00
         Захист відбудеться “    30  ”   жовтня   2019 р. о  14   годині на засіданні
     спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 при Фізико-механічному інституті
     ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5.
       З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
     ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, вул. Наукова, 5.


       Автореферат розісланий “ 20 ”  вересня  2019 р.


      Вчений секретар
      спеціалізованої вченої ради
      доктор технічних наук, професор                     Погрелюк І.М.
   1   2   3   4   5   6   7