Page 14 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 14

14

        Збільшення вмісту міді в ПЕО шарах (понад 10 мас. %) спричиняло зни-
     ження твердості, збільшення поруватості і, як наслідок, зменшення зносо-
     стійкості.
        Максимальну твердість виявили в ПЕО шарі за вмісту нікелю 5 мас.%. Зі
     збільшенням вмісту нікелю до 10 мас.%, твердість зменшується, проте залишає-
     ться вищою, ніж без нікелю, а за вмісту нікелю понад 10 мас.% твердість ПЕО
     шару зменшується нижче твердості вихідного нелегованого ПЕО шару (рис.
     9б). Зносостійкість ПЕО шару з вмістом нікелю 5…10% дещо зростає за
     зворотно-поступального тертя сталевою кулькою.

        Різні розміри інтерметалідних включень в ЕДП з дроту Д16 забезпечили
     відпалом за різних температур. Після напилення покриття його структура – це
     пересичений твердий розчин міді в алюмінії. Внаслідок відпалу відбувалося
     старіння та утворювалися інтерметаліди (в першу чергу CuAl ), розмір яких
                                            2
     зростав із збільшенням температури відпалу до 400С. Після відпалу при 600С
     утворювалася евтектика та відбувалося оплавлення покриття. В цьому випадку
     максимальний розмір інтерметаліду CuAl досягав 50 мкм (рис. 10).
                              2

                                  Рис. 10. Розмір включень
                                інтерметаліду CuAl в залежності
                                            2
                                 від температури відпалу ЕДП з
                                       дроту Д16.
        Мінімальний знос зафіксували для ПЕО шару, синтезованого на ЕДП з
     розміром включень CuAl в межах0,5…10 мкм (рис. 11).
                    2

                                 Рис. 11. Вплив розмірів таких
                                 включень в ЕДП із дроту Д16 на
                                 знос ПЕО шару за абразивного
                                 зношування та зворотно-посту-
                                пального тертя сталевою кулькою
                                (тертя: 1 – абразивним диском, 2 –
                                гумовим диском, темні стовпчики –
                                сухе тертя кулькою, світлі – тертя в
                                3%-ої водній емульсії з емульсолу
                                       Hydroway).


        Ударні випробовування виявили, що наявність у структурі ПЕО шару дис-
     персних включень нікелю або міді підвищує стійкість до удару. Так, при цик-
     лічних ударних навантаженнях сталевою кулькою діаметр лунки на нелегова-
     ному ПЕО шарі становив 6 мм, водночас на поверхні легованих шарів він був
     значно меншим: у випадку ПЕО шару Al O + 5 мас.% Ni – 1,5 мм, а Al O + 5
                              2
                               3
                                                 2
                                                  3
     мас.% Cu – 0,5 мм (рис. 12). На дні лунки, утвореної на  нелегованого ПЕО
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19