Page 13 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
P. 13

13

           Отже, виходячи зі здійснених розрахунків, припустили, що в каналі плаз-
        мового розряду можливе відновлення оксиду нікелю алюмінієм і формування
        нікелевих включень в ПЕО шарі.
           Таким чином, термодинамічний аналіз та експериментальні дані вказують на
        те, що під час ПЕО можливі реакції, які відбуваються в наступній послідовності:
                                             -
                                         +
          • розчинення нікелевих включень в електроліті: Ni + OH  NiOH;
          • окиснення алюмінію та нікелевих включень в каналі плазмового розряду:
                     2Ni + O = 2NiO;      4Al + 3О = 2Al O ;
                                        2
                                              3
                                            2
                         2
          • утворення шпінелі NiAl O ;
                           4
                          2
          • відновлення оксиду нікелю алюмінієм в каналі плазмового розряду та
           виділення включень нікелю в ПЕО шарі:
                         3NiO + 2Al = Al O + 3Ni + Q.
                                  2
                                    3
           Такий механізм синтезу ПЕО шару підтвердили рентгенограми отрима-
        них композиційних шарів (рис. 8), які засвідчили наявність фаз: -Al O , -
                                                     3
                                                    2
        Al O , NiAl2O4, NiO, Ni.
           3
         2

                                   Рис. 8. Рентгенограма ПЕО шару,
                                    синтезованого на плазмовому
                                     покритті Al + 15 мас. % Ni.           П’ятий розділ присвячений оптимізації вмісту міді та нікелю в алюмініє-
        вих газотермічних покриттях. Твердість ПЕО шару товщиною 150 мкм, синте-
        зованого на плазмовому покритті, за вмісту міді в ньому 5…10 мас. % є
        максимальною (рис. 9а). При цьому зносостійкість цих шарів корелює з їх
        твердістю.

                      а                         б         Рис. 9. Вплив вмісту міді (а) та нікелю (б) у плазмовому покритті на твердість
          ПЕО шару (крива) та величину його зносу S за трибоконтакту зі сталевою
          кулькою за умов сухого тертя (чорні стовпчики) та тертя в 3%-му водному
            розчині з емульсолу Hydroway (білі) за її зворотно-поступального
          переміщення. S – визначали як площу нормально орієнтованого перерізу
               канавки, яку залишала по собі кулька після 100 циклів.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18