Page 1 - Thesis_Lavrys
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

              ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА


                                        Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису
                    ЛАВРИСЬ СЕРГІЙ МИРОСЛАВОВИЧ


                                      УДК 621.787::621.794:669.295


                            ДИСЕРТАЦІЯ          ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ22

          ПОВЕРХНЕВИМ ДЕФОРМАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ

                        05.02.01 – матеріалознавство


                           05 – Технічні науки

         Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук         Дисертації містить результати власних досліджень. Використання ідей,


         результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

         _______________С. М. Лаврись         Науковий керівник: Погрелюк Ірина Миколаївна,

                      доктор технічних наук, професор.


                             Львів – 2020
   1   2   3   4   5   6