Page 1 - dyser_Stankevych
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

               ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г. В. КАРПЕНКА                                        Кваліфікаційна наукова

                                        праця на правах рукопису                    СТАНКЕВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА                                           УДК 539.3/4:620.179.17


                            ДИСЕРТАЦІЯ             МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ТИПІВ

            МАКРОРУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ

                   ПАРАМЕТРАМИ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ                   05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій                           05 – технічні науки
                            (галузь знань)


        Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук        Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, резуль-

        татів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

        _________________________ О. М. Станкевич

        Науковий консультант Скальський Валентин Романович, доктор технічних наук,

        професор, член-кореспондент НАН України                             Львів – 2019
   1   2   3   4   5   6