Page 1 - Dys
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
     ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                                  Кваліфікаційна наукова
                                  праця на правах рукопису

               ЗВІРКО ОЛЬГА ІВАНІВНА
                                     УДК 620.19:624.014.2

                    ДИСЕРТАЦІЯ

      РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДІАГНОСТУВАННЯ
КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ

               ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

          05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

                    (шифр і назва спеціальності)

                   05 – Технічні науки

                         (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
____________________ Рћ. Р†. Р—РІС–СЂРєРѕ

Науковий консультант: Никифорчин Григорій Миколайович, доктор
технічних наук, професор

                     Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6