Page 1 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ВИХРОСТУМОВИХ МЕТОДІВ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА

                             Кваліфікаційна наукова
                             праця на правах рукопису

     УЧАНІН
Валентин Миколайович

           УДК 620.179.14

                 ДИСЕРТАЦІЯ

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ВИХРОСТРУМОВОГО
     КОНТРОЛЮ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

     05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення
                 складу речовин
                 Технічні науки

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів
і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
___________________ В.М. Учанін

Науковий консультант Назарчук Зіновій Теодорович, академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор

                       Львів - 2017
   1   2   3   4   5   6