Page 1 - Dus_ShtoykoIP
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

Кваліфікаційна наукова праця
       на правах рукопису

ШТОЙКО ІВАН ПАВЛОВИЧ
                   УДК 539.3:620.194:669.788

     ДИСЕРТАЦІЯ

   МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ТРУБ
МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОГАЗОПРОВОДІВ З УРАХУВАННЯМ ЇХ

          КОРОЗІЙНО-ВОДНЕВОЇ ДЕГРАДАЦІЇ

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

         05 – технічні науки
           (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання       ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
______________________ І. П. Штойко

Науковий керівник: Никифорчин Григорій Миколайович, доктор технічних
наук, професор.

                       Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6