Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

5
залізничного колеса під час його встановлення на колісний центр, які
застосовуються для розробки методики виявлення ділянок зародження
втомного руйнування в об’ємі матеріалу бандажа.

    Практичне значення отриманих результатів.
    Сформульовані моделі зародження та поширення втомних тріщин у
механічних елементах залізничного транспорту та розроблені на їх основі
методики визначення їх залишкового ресурсу мають безпосереднє практичне
спрямування та можуть бути ефективно використані як для розвитку загальної
теорії кінетики втомного розтріскування елементів металоконструкцій, так і для
практичного їх застосування під час оцінювання ризику подальшої експлуатації
та підвищення надійності рухомого складу залізничного транспорту. Зокрема,
отримані в роботі результати розрахунків показали, що зсувні макромеханізми
руйнування можуть мати значний вплив на поширення втомної тріщини в осі
колісної пари, понижуючи таким чином її залишковий ресурс приблизно на
20%.
    Побудовані в дисертаційній роботі розрахункові методики визначення
періодів докритичного поширення внутрішніх та поверхневих втомних тріщин
у залізничній рейці за її роботи в експлуатаційному режимі можуть бути
використані на практиці для розроблення методів визначення періоду між
проведенням робіт із технічної діагностики рейок для встановлення наявності в
них поперечних тріщиноподібних дефектів.
    Запропонована на основі методу скінченних елементів числова
розрахункова схема дозволяє ефективно оцінювати розподіл напружено-
деформованого поля біля технологічних виточок у матеріалі бандажа за його
встановлення на колісний центр, що дає можливість на практиці виявляти
потенційні місця зародження втомного руйнування в об’ємі бандажа та
рекомендувати проведення додаткових методів неруйнівного контролю перед
введенням бандажа в експлуатацію.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10