Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

2

            АНОТАЦІЯ

Канюк Ю. І. Діагностування залишкової довговічності елементів колісної

пари та рейки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за

спеціальністю 05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій (132 –

матеріалознавство). – Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН

України, Львів, 2018.

Проведені у дисертаційній роботі дослідження присвячені розробці на

основі сучасних підходів механіки руйнування матеріалів нових розрахункових

методик оцінювання залишкового ресурсу елементів залізничної колісної пари

та рейки.

Проблема надійності та безпечної роботи механічних елементів

залізничного транспорту є важливою та актуальною науково-технічною

задачею, оскільки високо навантажені вузли та елементи його ходової частини

піддані тривалій експлуатації і їх поломка може привести до руйнування із

катастрофічними наслідками. Для запобігання можливих аварій таких об’єктів,

постає проблема достовірного прогнозування їх залишкового ресурсу. Тому

метою дисертаційної роботи є побудова на базі енергетичного підходу механіки

руйнування теоретико-експериментальних моделей розрахунку періоду

зародження та кінетики розвитку втомних тріщиноподібних дефектів у

механічних елементах залізничного транспорту та у розробленні на цій основі

методик оцінювання залишкового ресурсу елементів колісної пари та

залізничної рейки.

На основі сформульованої у дисертаційній роботі розрахункової моделі

зародження гострокінцевого дефекту у вершині гладкого концентратора

механічних напружень вперше проведено розрахунок періоду зародження

втомної тріщини у вершині мікрораковини на осі залізничної колісної пари.

Показано, що гладкі мікрораковини із радіусом 1 мм на поверхні осі

залізничної колісної пари можуть перетворитися на гострокінцеві дефекти

приблизно через 6 000 км її пробігу.
   1   2   3   4   5   6   7