Page 1 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
      ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

                                   Кваліфікаційна наукова
                                   праця на правах рукопису
                КАНЮК ЮРІЙ ІГОРОВИЧ

                                             УДК 539.43
                     ДИСЕРТАЦІЯ

             ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАЛИШКОВОЇ
    ДОВГОВІЧНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІСНОЇ ПАРИ ТА РЕЙКИ

           05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій
                 (шифр і назва спеціальності)
                    05 – Технічні науки
                      (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертації містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_______________ Ю.І. Канюк

Науковий керівник: Рудавський Денис Володимирович, доктор технічних
наук, старший науковий співробітник

                       Львів 2018
   1   2   3   4   5   6