Page 1 - dys_Dolinska
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г. В. КАРПЕНКА

      Кваліфікаційна наукова праця
      на правах рукопису

ДОЛІНСЬКА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

      УДК 539.3:620.179.17

ДИСЕРТАЦІЯ

   ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
І ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ

    КОНСТРУКЦІЙ ЗА ЛОКАЛЬНОЇ ПОВЗУЧОСТІ

05.02.10 – діагностика матеріалів і конструкцій

         05 – технічні науки
           (галузь знань)

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
___________________ І. Я. Долінська

Науковий консультант: Скальський Валентин Романович, доктор технічних
наук, професор, член-кореспондент НАН України

                       Львів 2018
   1   2   3   4   5   6