Page 1 - ДІСЕР ДАЦКО
P. 1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
        ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г. В. КАРПЕНКА

                                Кваліфікаційна наукова
                                праця на правах рукопису

              ДАЦКО БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
                                            УДК 620.193.4

                      ДИСЕРТАЦІЯ
 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ТА ЛАКОФАРБОВИХ

    ПОКРИВІВ ДЛЯ ПРОТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ СТАЛЕЙ У
              СІРКОВОДНЕВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

          05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії
                    05 – Технічні науки

     Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,
результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідні джерела

           Б.М. Дацко

 Науковий керівник Хома Мирослав Степанович, доктор технічних наук,
 професор, член-кореспондент НАН України

                         Львів – 2018
   1   2   3   4   5   6