Page 6 - Автореферат 16-converted (1)
P. 6

4

    Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 12 наукових
публікаціях, у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України і 6 тез
доповідей.

    Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 120 сторінках
машинописного тексту, складається зі вступу, 5 розділів, загальних висновків,
списку використаних джерел та 3 додатків. Обсяг основного тексту дисертації
складає 105 сторінок друкованого тексту. Робота ілюстрована 12 таблицями, 45
рисунками та 1 схемою. Список використаних джерел містить 125 найменувань, з
них 40 кирилицею та 85 латиницею.

                 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

    У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, показано зв'язок з науковими
темами, сформульовано мету та завдання дослідження, висвітлено наукову новизну
та практичну значущість одержаних результатів, особистий внесок здобувача та
апробацію результатів.

    У першому розділі проаналізовано та узагальнено літературні дані щодо
корозії та корозійно-механічного руйнування сталей у сірководневих середовищах.
Подано огляд досліджень по впливу сірководню на водневе окрихчення сталей.
Розглянуто наявні гіпотези сірководневої корозії та наводнювання сталей. Вивчено
умови формування різних сульфідів за корозії сталей. Проаналізовано можливі
окисно-відновні реакції Сульфуру. На підставі виконаного аналізу літератури
сформульовані основні завдання роботи і вказано низку малодосліджених проблем,
що стосуються впливу продуктів корозії та структури сталей на їх наводнювання,
корозію та сірководневе корозійне розтріскування.

    У другому розділі наведено дані про матеріали, випробувальні середовища,
описано вимірювальну апаратуру та методики проведення експерименту.

    Досліджували армко залізо, сталі У8 і 45 різної структури. Термічну обробку
сталей У8 та 45 проводили за режимами: відпал, гартування, високий, середній та
низький відпуски. Відпал виконували за температури t=800°С протягом 0,5 год з
наступним охолодженням з піччю. Внаслідок цього одержали структури
рівноважного перліту (сталь У8) та ферито-перліту (сталь 45). Гартування
здійснювали нагріванням до t = 800°С з витримкою протягом 0,5 год з наступним
охолодженням в оливі. Високий, середній та низький відпуски сталі У8 здійснювали
за температур 600, 400 і 200°С, а сталі 45 – за 650, 450 і 200°С з наступним
охолодженням на повітрі. Одержали структури – сорбіт, троостит, мартенсит відпуску.

    Використовували циклічну вольтамперометрію для визначення природи
реакцій Сульфуру на склографітовому електроді у розчині 0,1 моль/дм3 Na2S та
Феруму у 4,0 моль/дм3 NaOH. Корозійні дослідження проводили у стандартному
розчині NACE (5% NaCl + 0,5% СН3СООН + H2S (нас.)), 0,5% CH3COOH + 5% NaCl;
5% NaCl; 5% NaCl + H2S (нас.); 0,5% CH3COOH; 0,5% CH3COOH + H2S (нас.),
t=22±3°C. Використовували реактиви кваліфікації «х. ч» і «ч. д. а». Всі розчини
готували на дистильованій воді. Значення водневого показника робочих розчинів
контролювали рН-метром рН-673 М зі скляним електродом ЕСЛ-63-07.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11