Page 5 - Автореферат 16-converted (1)
P. 5

3

  6. Корозія сталей У8 і 45 у розчині NACE має виразковий характер: глибина
виразок зі збільшенням нерівноважності структури зростає, що супроводжується
зростанням мікроелектрохімічної гетерогенності їх поверхонь.

    Практичне значення одержаних результатів. У розчині NACE швидкість
корозії та наводнювання сталі У8 зростає в ряду перліт, сорбіт, троостит, мартенсит, а
найменш схильна до сірководневого корозійного розріскування сталь з сорбітною та
трооститною структурами. Для сталі 45 швидкість корозії та наводнювання
найбільші для ферито-перліту, найменші – для сорбіту і практично не відрізняються
для трооститу і мартенситу. Опірність корозійному розтріскуванню найнижча для
сталі з феритно-перлітною та сорбітною структурами. Це свідчить про вплив на
руйнування як водневого окрихчення, так і локалізації корозії, яка збільшує
мікроелектрохімічну гетерогенність їх поверхонь. За сукупністю властивостей
найбільш придатні для використання у сірководневих середовищах сталі У8 та 45 з
сорбітною структурою.

    Встановлено, що формування сульфідів заліза різного складу на поверхні сталі
У8 незалежно від структури переважно зменшують її швидкість корозії у хлоридно-
ацетатних розчинах в ~2…8 разів, а на сталі 45 її збільшують в ~1,5…2,0 рази.
Сульфіди заліза на трооститній структурі сталі У8 і канзит на мартенситі
зменшують її наводнювання.

    Одержані результати використані у ТОВ «Універсальна бурова техніка» при
оцінюванні роботоздатності втулок циліндрів штангових насосів за наявності у
робочих середовищах сірководню та у ПрАТ «Конотопський арматурний завод» для
удосконалення методичних підходів до вибору матеріалів, що працюють у
середовищах з різним вмістом хлоридів, H2S та рН.

    Особистий внесок здобувача. Аналіз літературних даних, основні результати
та положення, які становлять суть дисертації отримані здобувачем самостійно. У
публікаціях, підготовлених у співавторстві, здобувачеві належить обробка
результатів та підготовка статей, реалізація експериментів і побудова базових
залежностей перенапруги водневої деполяризації, швидкості корозії і наводнювання
армко заліза, сталей У8 і 45 від складу сульфідів заліза [1, 2, 6, 10, 12], уточнення
окисно-відновних реакцій Сульфуру і Феруму у лужних розчинах [1, 8, 9].

    Підготовку матеріалів публікацій, постановку мети і завдань дисертаційних
досліджень, обговорення основних результатів та висновків виконувалися
дисертанткою спільно з науковим керівником.

    Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено та
обговорено на науково-практичних конференціях: Міжнародній конференції 20th

International Corrosion Congress & Process Safety Congress В«European Corrosion
Congress» (Prague, 2017), ХIІІ і ХIV Міжнародних конференціях «Проблеми корозії
та протикорозійного захисту матеріалів» (Львів, 2016 р.; 2018р.), ХІІІ Міжнародній
науково-технічній конференції «Авіа – 2017» (Київ, 2017р.), Всеукраїнській
науковій конференції «Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та
матеріалів» (Дніпро, 2017р.), ХХIV і ХХV відкритих науково-технічних
конференціях молодих науковців і спеціалістів (Львів 2015р.; 2017р.),
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10