Page 4 - Автореферат 16-converted (1)
P. 4

2

  3. Встановити взаємозв’язок між кількістю виділеного і абсорбованого водню з
його перенапругою на армко залізі та сталях У8 і 45 за присутності сульфідів
різного складу у хлоридно-ацетатному розчині.

  4. Встановити характер корозії сталей У8 і 45 різної структури у взаємозв’язку з
їх мікроелектрохімічною гетерогенністю.

  5. Визначити вплив сірководню на наводнювання і швидкість корозії сталей
різної структури у розчині NACE і оцінити їх схильність до сірководневого
корозійного розтріскування.

  Об’єкт дослідження – корозія, наводнювання та корозійно-механічне
руйнування сталей різної структури у сірководневих середовищах.

  Предмет дослідження – закономірності впливу природи сульфідів заліза на
швидкість корозійних процесів та наводнювання сталей різної структури та їх опір
сірководневому корозійному розтріскуванню.

  Методи дослідження. Для встановлення природи лімітуючих реакцій у
сірководневих середовищах використовували метод циклічної вольтамперометрії за
різних швидкостей розгортки потенціалу на потенціостаті IPC-pro. Швидкість
електродних реакцій визначали за поляризаційними кривими. Вакуумною
екстракцією за підвищених температур вимірювали концентрації абсорбованого
сталями водню за корозії та катодної поляризації. Залежність швидкості корозії від
часу експозиції в розчині NACE визначали гравіметричним методом.
Мікроелектрохімічну гетерогенність зразків оцінювали методом рухомої краплі
електроліту, що витікає з капіляра під час його переміщення. Схильність до
сірководневого корозійного розтріскування сталей визначали за повільного розтягу
циліндричних зразків з швидкістю деформації 10-5 с-1. Для металографічних
досліджень використовували сканівний електронний мікроскоп EVO-40XVP із
системою мікроаналізу INCA Energy 350 та оптичний EPIQUANT.

    Наукова новизна одержаних результатів.
  1. Розширена відома схема механізму впливу сірководню на корозію та
наводнювання сталей, яка враховує утворення на поверхні різних за складом
сульфідів, які впливають на водневу перенапругу і швидкість реакції рекомбінації
атомів водню, що є передумовою абсорбції водню металами.
  2. Вперше показано, що сульфіди заліза переважно знижують перенапругу
катодних процесів на армко залізі та сталях У8 і 45 і збільшують об’єм виділеного за
катодної поляризації водню, а наводнювання визначається їх структурою і
природою сульфідвмісних продуктів корозії на поверхні.
  3. Вперше показано, що вплив різних за складом сульфідів на швидкість корозії
залежить від структури сталей: на армко залізі і сталі У8 вони переважно її
зменшують, а на сталі 45 збільшують.
  4. Ідентифіковано окисно-відновні реакції Сульфуру у лужних середовищах, і
показано, що лімітуючою стадією анодного процесу є хімічна реакція утворення
полісульфідів, а катодний полягає у розряджанні полісульфід-іонів з попередньою їх
адсорбцією.
  5. Вперше встановлено, що на циклічних вольтамперограмах потенціали анодного
окиснення десорбованого з металу водню та окиснення армко заліза до Fe(ІІ)
співпадають.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9