Page 3 - Автореферат 16-converted (1)
P. 3

1

            ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

    Актуальність теми. Сірководнева корозія та водневе окрихчення – основні
причини руйнування обладнання та трубопроводів в газонафтовидобувній та
переробній промисловостях. Роботоздатності сталей у сірководневих середовищах
присвячено роботи багатьох вчених, зокрема Г. В. Карпенка, Р. К. Мелехова,
В. І. Похмурського, О. І. Радкевича, І. В. Костиціної, R. Berner, D. Richard, W. Sun.
Механізм дії сірководню на їх інтенсивне наводнювання та пришвидшене
руйнування розглядали З. А. Іофа, D. Shoesmith, H. Ma та інші. Основні гіпотези

його впливу ґрунтуються на утворенні поверхневих каталізаторів Fe(HS)а−дс , що

сприяють цим процесам. Однак вони не пов’язують перетікання окисно-відновних
реакцій з формуванням різних сульфідвмісних продуктів корозії, склад яких
залежить від багатьох факторів. На сталях вони формуються внаслідок утворення
спочатку нестійкого макінавіту (Feх+1S) з його подальшим перетворенням у пірит
(FeS2), троіліт (FeS) чи канзит (Fe9S8), що визначається в першу чергу концентрацією
сірководню. Сульфіди можуть впливати на характер корозійних пошкоджень,
виділення і абсорбцію водню та на подальший розвиток корозійно-механічного
руйнування. Згідно із міжнародними стандартами дослідження сталей у таких
середовищах проводять у розчині NACE (5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH, насичення
H2S, температура 24±3 С), в якому утворюється переважно канзит. На газових
родовищах України вміст сірководню не перевищує ~3% і внаслідок корозії можуть
утворюватись сульфіди з більшим вмістом Сульфуру, що впливатиме на перебіг
електродних процесів і відповідно на корозійно-механічне руйнування металів.
Отже встановлення впливу сірководню на характер і швидкість корозії, та
наводнювання сталей різної структури з врахуванням складу продуктів корозії є
актуальним завданням для забезпечення належної роботоздатності обладнання в
реальних робочих середовищах. Вивчення цих процесів може також знизити вимоги
до сталей, що використовують в нафтогазовидобувній промисловості і розширити
використання продукції вітчизняної металургійної промисловості.

    Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано у відділі корозійного розтріскування металів ФМІ НАН України, де
дисертантка була виконавцем завдань у рамках теми відомчого замовлення
Національної академії наук України “Вивчення процесів наводнювання сталей
різної структури у мінералізованих сірководневих середовищах з врахуванням дії
механічних напружень” 2015-2017рр., № держреєстрації 0115U000124.

    Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановлення взаємозв’язку
між швидкістю окисно-відновних реакцій та наводнюванням сталей різної
структури за наявності на поверхні сульфідів заліза у хлоридно-ацетатних
сірководневих середовищах та визначення їх опірності сірководневому корозійному
розтріскуванню.

    Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:
  1. Уточнити окисно-відновні реакції Сульфуру на інертному склографітовому
електроді.
  2. Оцінити вплив сірководню на катодні й анодні процеси, що протікають в
хлорид- та ацетат - вмісних середовищах на армко залізі.
   1   2   3   4   5   6   7   8