Page 9 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 9

7

   Таким чином, для армко-заліза за одновісного розтягу ефект рідкометалевого
окрихчення реалізується у температурному інтервалі 250…350°С. Це підтверджує
результати, отримані на армко-залізі В.В. Поповичем та І.Г. Дмуховською [Rebinder

effect in the fracture of Armco iron in liquid metals / V.V. Popovich, I.G. Dmukhovskaya. Translated from Fiz. Khim.

Mekh Mater. 1978. V. 14. в„–4. P. 30-36.].
   Для сталі феритного класу Fe-11Cr максимальне зниження пластичності у

середовищі свинцю зафіксоване за температури 450 °С (рис. 2). Втрата
пластичності за цієї температури максимальна і складає 14%. Тобто, порівняно з
армко-залізом (300°С) сталь окрихчується за вищих температур, а ефект впливу
середовища знижується (більше, ніж вдвічі). Це відповідає класичним уявленням
про залежність ефекту рідкометалевого окрихчення від легування.

Рисунок 2 – Зміна коефіцієнта впливу середовища Кδ сталі Fe-11Cr в залежності
від температури

   Фрактографічні дослідження підтверджують (рис. 3) окрихчувальний вплив
рідкометалевого середовища – свинцю. Спостерігаємо у приповерхневому шарі
збільшення частки крихкої складової руйнування сталі феритного класу Fe-11Cr
під дією свинцю у порівняні з вакуумом. Тобто руйнування сталі відбувається за
змішаним в’язко-крихким механізмом.

             аб
 Рисунок 3 – Характер руйнування сталі Fe-11Cr після розтягу у вакуумі (а) та
 у свинці (б) за температури 450°С
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14