Page 8 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 8

6

завершення досліджень в інертній атмосфері за допомогою рідкого літію усували
свинцевий розплав з поверхні зразків.

   У третьому розділі викладено результати дослідження впливу
рідкометалевого середовища свинцю та евтектичної суміші свинець-вісмут на
механічні властивості за умов одновісного розтягу в температурному діапазоні
200…600°С сталей феритного, ферито-мартенситного та аустенітного класів.

   Встановлено, що свинцевий розплав негативно впливає на міцність та
пластичність феритних та феритно-мартенситних сталей. Криві, що відповідають
дослідженням у рідкометалевому середовищі, лежать в області нижчих значень
порівняно з дослідженнями у вакуумі.

   Для оцінки негативного впливу рідкометалевого середовища
використовували «коефіцієнт впливу середовища» Kδ:

                                   (1)
де Kδ – коефіцієнт впливу середовища; δсер. – пластичність у середовищі,
δвак. – пластичність у вакуумі.

   Для армко-заліза максимальне окрихчення у середовищі свинцю у порівнянні
із вакуумним середовищем спостерігаємо за температури 300°С з втратою
пластичності 34% (рис. 1).

Рисунок 1 – Вплив свинцю на механічні характеристики армко-заліза: а –
пластичність; б - межа міцності; в - коефіцієнт впливу середовища Кδ ; 1 –
вакуум, 2 – свинець.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13