Page 6 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 6

4

фахівців “Проблеми сучасної ядерної енергетики” (Харків, 2017), XXV щорічній
науковій конференції Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 2018).

   У повному обсязі робота доповідалась та обговорювалась на науковому
кваліфікаційному семінарі Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН
України «Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів».

   Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 праць (з них 8
статей входить до науково метричної бази даних SCOUPUS, одна у міжнародному
журналі, 5 доповідей на вітчизняних та одна на міжнародній конференції).

   Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5
розділів, висновків, переліку використаних літературних джерел. Загальний обсяг
роботи становить 110 сторінок, вона містить 53 рисунка, 5 таблиць,
бібліографічний список із 95 найменувань.

                     ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

   У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовані мета й основні
завдання досліджень, показана наукова новизна й практична цінність отриманих
результатів, а також зазначено особистий внесок здобувача в наукових працях,
апробація отриманих результатів.

   У першому розділі висвітлено процеси взаємодії у системі «твердий метал –
рідкий метал», зокрема акцентовано на адсорбційній дії рідкого металевого
середовища на тверді метали. Адсорбційний вплив розплавів на механічні
властивості твердого металу проявляється, здебільшого, у рідкометалевому
окрихченні (РМО), тобто в суттєвому зниженні пластичності, переході від
пластичного характеру руйнування до крихкого. Цей ефект може проявлятися під
час деформування металевих матеріалів у рідкометалевому середовищі, які в
звичайних умовах пластичні. Чинники, що впливають на РМО, залежать як від
властивостей рідкого металу, так і від природи матеріалу (енергія міжатомного
зв'язку, тип ґратки, структурно-фазовий стан, тощо) і умов його деформування.

   Аналіз літературних джерел свідчить, що РМО проявляється лише в певному
температурно-деформаційному інтервалі. Зі збільшенням швидкості
деформування температурний інтервал окрихчення зміщується в область вищих
температур. Вищі температури або низькі швидкості деформування активізують
процеси відновлення і сприяють пластифікуванню твердого металу. Реалізація
рідкометалевого окрихчення відбувається шляхом утворення тріщини у
поверхневому шарі зволоженого твердого металу рідкометалевим середовищем та
її подальшого розповсюдження. У деяких випадках пластичність може бути
настільки знижена, що нормальна кінцева міцність на розрив не досягається, і,
таким чином, експлуатаційні властивості матеріалу катастрофічно знижуються.

   Проаналізовано вплив розміру зерна твердого металу на взаємодію з рідкими
металами. Зазначено, що характер цього впливу неоднозначний через суперечливі
твердження різних авторів.

   Рідкометалеве окрихчення, як правило, досліджували за короткочасних
навантажень шляхом одновісного розтягу. Значно менше даних про окрихчення за
циклічних навантажень. У результаті, практично відсутні докази на користь того,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11