Page 5 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 5

3

   3. Вперше встановлено вплив величини зерна феритної сталі Fe-11Cr на
температурний діапазон рідкометалевого окрихчення у розплаві свинцю.
Показано, що зі збільшенням величини зерна з 35 до 75 мкм температура
рідкометалевого окрихчення знижується з 500 до 400°С, а вплив середовища
посилюється (втрата пластичності зростає з 11 до 18%). Зі збільшенням зерна від
90 до 160 мкм для сталі аустенітного класу Х18Н10Т за температури вище 400 °С
ефект пластифікації зменшується з 8 до 6 %.

   4. Встановлено, що для сталей феритного, ферито-мартенситного та
аустенітного класів (Fe-11Cr, 20Х13 та Х18Н10Т відповідно) у свинцевому
розплаві та евтектиці свинець-вісмут за циклічного навантаження чистим згином
спостерігається синергетичний ефект впливу середовища та циклічного
деформування поверхневих шарів, що відображається у значному зниженні
довговічності матеріалу. Для сталі Х18Н10Т за температури 350°С та амплітуди
деформації 1% у середовищі свинцю кількість циклів до руйнування знижується у
чотири рази, тоді як для сталей Fe-11Cr, 20Х13 - на порядок порівняно зі
середовищем вакууму. Підвищення температури до 500°С та зниження амплітуди
деформації до 0,5% сприяє практично відновленню довговічності сталей.
Евтектична суміш свинець - вісмут порівняно зі свинцем посилює негативний
вплив середовища.

   Практичне значення отриманих результатів.
   Розроблено рекомендації щодо оптимального фазово-структурного класу
сталей для забезпечення опірності корозійно-адсорбційній дії свинцевих
теплоносіїв для Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут».
   Особистий внесок здобувача.

    У публікаціях, написаних у співавторстві, здобувачеві належить:
виготовлення та підготовлення зразків [1-14], експериментальні дослідження
механічних властивостей сталей феритного [3, 5-11, 14], ферито-мартенситного
[1, 2, 4, 8, 11] та аустенітного класів [8, 10, 11, 12] у свинцевих розплавах за умов
статичного та циклічного навантаження, оцінка впливу розміру зерна на ефект
рідкометалевого окрихчення [11, 14]. Постановку задач, аналіз і трактування
основних результатів, формування наукових висновків та рекомендацій
проведено спільно з науковим керівником.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались та
обговорювались на вітчизняних та міжнародних конференціях, зокрема: науково-
технічній конференції молодих науковців та спеціалістів Фізико-механічного
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України «Проблеми корозійно-механічного
руйнування, інженерії поверхні, діагностичні системи – КМН-2015, КМН-2017»
(Львів, 2015, 2017 рр.), міжнародній конференції «Проблеми корозії і
протикорозійного захисту матеріалів – Корозія-2014» (Львів, 2014), The 9th

International conference of young scientists on welding and related technologies (Kyiv,

Ukraine, 2017), Матеріали XV Всеукраїнської науково- практичної конференції
“Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра.» КПІ ім. Ігоря Сікорського (Київ,
2017), ХІІІ міжнародній науково-технічній конференції молодих вчених та
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10