Page 4 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 4

2

   Мета роботи - встановлення особливостей впливу свинцевих розплавів (Pb,
Pb-Bi) на механічні властивості сталей феритного, ферито-мартенситного та
аустенітного класів за статичного та циклічного навантаження за підвищених
температур.

   Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
   1. Встановити особливості впливу розплавів свинцю та евтектики
свинець-вісмут на механічні властивості за одновісного розтягу сталей феритного,
ферито-мартенситного та аустенітного класів за підвищених температур.
   2. Оцінити вплив розміру зерна феритних та аустенітних сталей на зміну
властивостей у свинцевих розплавах.
   3. Встановити закономірності впливу свинцевих розплавів на втомну
довговічність сталей феритного, ферито-мартенситного та аустенітного класів за
підвищених температур.
   4. Встановити особливості деформування поверхневих шарів сталей у
свинцевих розплавах та у вакуумі за навантаження чистим згином.
   5. Розробити рекомендації щодо фазово-структурного стану сталей,
стабільних до корозійно-механічної дії розплавів свинцю та евтектики свинець-
РІС–СЃРјСѓС‚.
   Об’єкт дослідження – сталі феритного (армко-залізо, SUH 409L), ферито-
мартенситного (20Х13) та аустенітного (Х18Н10Т) класів.
   Предмет дослідження – вплив свинцевих розплавів на механічні
характеристики сталей феритного, ферито-мартенситного та аустенітного класів в
умовах одновісного розтягу та чистого згину за підвищених температур.
   Методи дослідження. Оптична та електронна мікроскопія, фрактографія,
дюрометрія, мікрорентгеноспектральний аналіз, механічні випробування за
статичного навантаження на короткочасну міцність і пластичність за високих
температур у свинцевих розплавах, дослідження на втомну довговічність за
чистого згину за високих температур у свинцевих розплавах.
   Наукова новизна отриманих результатів
   1. Встановлено вплив структурного класу сталей на рідкометалеве
окрихчення в розплавах свинцю та евтектики свинець-вісмут за одновісного

розтягу. Показано, що максимальний ефект окрихчення (∼ 35%) характерний для
армко-заліза за температури 300°С. Легування заліза 11% Cr (феритна сталь SUH
409L) зсуває температуру рідкометалевого окрихчення до 450°С та зменшує
зниження пластичності до 13%. Для сталі ферито-мартенситного класу 20Х13 у
розплаві свинцю зниження пластичності складає 11% у порівнянні з вакуумним
середовищем і має місце за температури 350°С. В евтектиці свинець-вісмут
температура рідкометалевого окрихчення сталі 20Х13 вища, ніж у свинці (400°С
проти 350°С). Зниження пластичності складає 20% у порівнянні з вакуумним
середовищем.

   2. Встановлено, що для сталі аустенітного класу Х18Н10Т ефекту
окрихчення в умовах одновісного розтягу у свинцевому розплаві не
спостерігається. За температури вище 400°С свинцевий розплав сприяє її
пластифікації на 8%.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9