Page 3 - АВТОРЕФЕРАТ
P. 3

1

            ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

   Актуальність теми. Сучасний розвиток техніки ставить перед наукою нові
завдання, пов’язані з необхідністю забезпечити регламентовану довговічність
машин і конструкцій, що експлуатуються в екстремальних умовах. За високих
температур взаємодія матеріалів з робочим середовищем істотно посилюється й
ускладнюється, що пов’язано з інтенсифікацією тих чи інших фізико-хімічних
процесів. Вивчення високотемпературної взаємодії конструкційних матеріалів з
рідкометалевими середовищами дозволяє отримувати фундаментальні результати
з жаротривкості, жароміцності та термічної стабільності за умов статичного та
циклічного навантаження різноманітних конструкційних матеріалів, що
розширює сферу застосування досліджуваних систем, забезпечує прогнозування
їх роботоздатності у сучасних технологічних процесах та інноваційних
технологіях. Адсорбційний вплив розплавів на механічні властивості твердого
металу проявляється здебільшого в рідкометалевому окрихченні, тобто в різкому
зниженні пластичності, у переході від пластичного характеру руйнування до
крихкого. Цей ефект може з'являтися під час деформування металевих матеріалів
у розплавах, тоді як у звичайних умовах ці матеріали пластичні. Значний внесок у
вивчені цього явища внесли такі вчені, як П.А. Ребіндер, Г.В. Карпенко,
В.Ф. Шатинський, Г.Г. Максимович, В.В. Попович, І.Г. Дмуховська, Є.М. Лютий,
В.І. Нікітін, Е.Д. Щукін, В.І. Ліхтман, М. Камдар, Ф. Шунк, В. Варкер,
Е. Глінкман. Оскільки існує безліч чинників, що впливають на рідкометалеве
окрихчення, то передбачати різноманітні прояви взаємодії в конкретній системі
«рідкий метал – твердий метал» і прогнозувати поведінку конструкційних
матеріалів у рідкометалевому середовищі досить важко. Часто відсутність
інформації про таку взаємодію призводить до катастрофічних наслідків,
зумовлених прискореним руйнуванням твердого металу. На даний час ще
достеменно не розроблені механізми, методи боротьби чи наукового
прогнозування виникнення ефекту рідкометалевого окрихчення.

   Відтак, дослідження та встановлення закономірностей адсорбційного впливу
рідкого металу на твердий за дії статичних та циклічних навантажень та
підвищених температур є актуальними.

   Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана у відділі високотемпературної міцності конструкційних
матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах Фізико-механічного інституту
ім. Г.В. Карпенка НАН України в рамках тем відомчого замовлення, зокрема
«Встановлення корозійно-адсорбційних аспектів впливу свинцевих розплавів на
довговічність та умови деградації механічних властивостей конструкційних
сталей реакторного призначення ферито-мартенситного та аустенітного класів»
(№ держреєстрації 0113U 004234; 0114U000838; 0115U004030, 2013-2015 рр.),
«Встановлення корозійно-адсорбційного впливу свинцевих розплавів на
експлуатаційну деградацію властивостей феритно-мартенситних та аустенітних
сталей» (№ держреєстрації 0115U000120 2015-2017), у яких автор був
виконавцем.
   1   2   3   4   5   6   7   8