ORGANIZING COMMITTEE

H. Nykyforchyn Chairman
A. Syrotyuk Vice-Chairman
O. Zvirko Vice-Chairman
M. Hredil Secretary
A. Balitskii
D. Dosyn
L. Frankevych
B. Kindratskyi
Ya. Khaburskyi
T. Lenkovskyi
V. Poznyakov
I. Shtoyko
B. Stasyuk
V. Uchanin
O. Zynyuk

Sponsors

Supported by