Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Наказ МОН про порядок формування Переліку наукових фахових видань України

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 15.01.2018р. №32,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 6 лютого 2018р. за № 148/31600

 

Про затвердження Порядку формування

Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247770945 ), та пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 ( http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF ),

 

Наказую:

1. Затвердити Порядок формування Переліку наукових фахових видань України, що додається.

2. Визнати таким; що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1850/22162.

3. Установити, що науковим фаховим виданням, включеним до Переліку наукових фахових видань України на день набрання чинності цим наказом, присвоюється категорія «В» строком на два роки. Якщо протягом цього строку стосовно видань категорії «В» до МОН подані документи, що підтверджують дотримання вимог для присвоєння категорії «А» або категорії «Б», їм присвоюються ці категорії.

4. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр    Л.М. Гриневич

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018р. № 32,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  6 лютого 2018р. за № 148/31600

затверджено

Порядок формування Переліку наукових фахових видань України

1. Цей Порядок встановлює умови формування Переліку наукових фахових видань України (далі - Перелік), а також класифікації та моніторингу видань, включених до Переліку. Видання, яке відповідає визначеним у цьому Порядку вимогам, включається до Переліку.

2. Метою об’єктивної оцінки, класифікації та моніторингу наукових фахових видань є підвищення якості опублікованої у них наукової інформації та інтеграція цих видань до світового наукового простору. Під публікацією розуміється випуск друкованого видання накладом не менше 50 примірників або оприлюднення видання в електронному вигляді в мережі Інтернет у форматі, не призначеному для редагування, з вільним або платним доступом.

3. Наукові фахові видання з Переліку застосовуються для:

1) розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;

2) створення простору якісної публічної комунікації вчених, зокрема якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;

3) офіційного визнання наукових публікацій, зокрема:

опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань;

врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої ревіти і наукових установ;

врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності та атестації наукових та науково-педагогічних працівників;

врахування при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.

4. Засновниками (співзасновниками) наукового фахового видання можуть бути суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності, які діють відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», серед яких має бути принаймні одна юридична особа.

5. При включенні наукового періодичного видання до Переліку зазначаються спеціальності, за якими видання здійснює публікації.

6. До Переліку включаються наукові періодичні видання України, що входять до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science Core Collection (категорія «А»), видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 цього пункту (категорія «Б»), і видання, які відповідають вимогам підпунктів 1-5 цього пункту, з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 11 цього Порядку (категорія «В»):

1) наявність свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації із загальнодержавною та/або зарубіжною сферою його розповсюдження (для періодичних друкованих наукових видань);

2) ISSN-номер, що використовується для ідентифікації друкованого та/або електронного періодичного видання та дотримання заявленої періодичності;

3) присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier);

4) наявність web-сайта видання з українським та англійським інтерфейсами (інтерфейс може мати інші іноземні мови, пов’язані зі сферою поширення видання) або web-сторінки видання на web-сайті засновника (співзасновника) видання з такою інформацією:

 • політика (мета та завдання) наукового видання;
 • склад редакційної колегії (редакційної ради (за наявності)) із зазначенням наукового ступеня, звання та основного місця роботи;
 • процедура рецензування та дотримання редакційної етики;
 • порядок оформлення та подання публікації для оприлюднення;
 • у разі відкритого доступу - повні тексти за умови розповсюдження за передплатою - інформація про умови доступу та анотації до кожної статті відповідно до змісту випусків, оприлюднених на web-сторінці видання;
 • якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;

5) розміщення на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів у разі відкритого доступу електронних копій видання, а за умови розповсюдження за передплатою -- повного бібліографічного опису та анотації до статей, які розміщуються у відповідних номерах видань, для формування реєстру академічних текстів;

6) забезпечення якісного незалежного рецензування поданих для публікації матеріалів вченими, які здійснюють дослідження за спеціальністю і мають за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE); рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, мають зберігатися в редакції не менше трьох років;

7) наявність у складі редакційної колегії видання не менше семи вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання згідно з пунктом 5 цього Порядку. Кожен з цих фахівців, включаючи головного редактора видання, повинен мати не менше трьох публікацій за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання) за останні п’ятнадцять років, у тому числі не менше однієї за останні три роки, опублікованих щонайменше у двох різних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А», «В» або «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

У складі редакційної колегії має бути не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти, і щонайменше - один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку;

8) включення до профільних міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих МОН.

7. Для включення періодичного наукового фахового видання до Переліку (категорії «А» та «Б») до МОН подаються такі документи:

1) клопотання засновника (співзасновників) наукового фахового видання про включення до Переліку на офіційному бланку, засвідчене підписом керівника;

2) заповнений бланк заявки на включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України (додаток) на паперовому та електронному носіях;

3) ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (для друкованих періодичних видань) або витяг з наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання;

4) документ про здійснення обов’язкового розсилання періодичного видання

відповідно до додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів»;

5) два останні номери видання по одному примірнику з копіями рецензій на опубліковані матеріали (з забезпеченням анонімності особи рецензента).

8. Подані документи розглядаються відповідною експертною радою з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН відповідно до підпункту 4 пункту 8 Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1058, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1167/19905 (далі - Положення). За наявності позитивного висновку експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт, затвердженого відповідно до Положення, матеріали подаються на розгляд атестаційної колегії МОН для прийняття рішення.

9. Наказ про включення наукового видання до Переліку МОН оприлюднює на офіційному web-сайті. У разі відмови про включення до Переліку або передчасного виключення видання з Переліку МОН офіційним листом інформує засновника (співзасновників) про причини відмови щодо включення або виключення.

10. Рішення МОН про відмову у включенні наукового видання до Переліку може бути оскаржене протягом місяця з дня отримання засновником (співзасновниками) листа з підставами про відмову шляхом подання до МОН апеляційної заяви або до суду в порядку, передбаченому законодавством.

11. Під час включення наукового видання до Переліку йому присвоюється відповідна категорія, яку разом з датою включення до Переліку необхідно вказувати у вихідних відомостях видання:

1) категорія «А» присвоюється науковим фаховим виданням, включеним до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

2) категорія «Б» присвоюється іншим науковим фаховим виданням, які відповідають вимогам підпунктів 1-8 пункту 6 цього Порядку;

3) категорія «В» присвоюється всім науковим фаховим виданням, включеним до Переліку на день затвердження цього Порядку наказами МОН, а також може присвоюватись виданням, які були виключені з категорії «А» або категорії «Б» на два роки.

Видання категорії «В», яке протягом двох років не отримало права на присвоєння категорії «А» чи категорії «Б», виключається з Переліку без права поновлення.

12. У разі перереєстрації друкованого видання зі зміною свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або змін в електронному виданні засновник (співзасновники) має(ють) впродовж одного місяця подати до МОН клопотання щодо внесення змін до Переліку та ксерокопію нового свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації або витяг з наказу засновника про зміни в електронному науковому періодичному виданні.

13. Видання, яке отримало статус фахового із визначенням певної категорії, обов’язково підлягає моніторингу МОН щодо дотримання ним вимог цього Порядку. За результатами моніторингу видання може залишитись у відповідній категорії, бути переведеним до іншої категорії або виключеним з Переліку, про що МОН інформує засновника (співзасновників) наукового видання та висвітлює цю інформацію на офіційному web-сайті.

14. Наукове фахове видання виключається з Переліку або переводиться до нижчої категорії за рішенням МОН у разі виявлення порушень вимог, передбачених одним із підпунктів 1-8 (виключення з категорії «Б»), або підпунктів 1-5 (виключення з категорії «В») пункту 6 цього Порядку. У разі виключення наукового видання з Переліку засновник (співзасновники) може(уть) подавати нове клопотання після виправлення зауважень МОН не раніше ніж через рік з дня прийняття такого рішення.

У разі повторного виявлення цих порушень видання виключається з Переліку без права поновлення.

Підставами для вйключення видання з Переліку за рішенням МОН також є:

 • порушення при опублікуванні видання редакцією, авторами публікацій, рецензентами принципів академічної доброчесності, передбачених законами України;
 • систематичні публікації матеріалів, які не містять нових наукових результатів, і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними.

15. Голова та члени редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

16. При виключенні видання категорії «А» з наукометричних баз Web Science Core Collection та/або Scopus, воно набуває статусу видання категорії «Б». При виявленні підстав для виключення видання з категорії «Б», воно виключається з Переліку або набуває статусу видання категорії «В». У цих випадках видання підлягає перевірці на наявність підстав для виключення його з Переліку відповідно до пункту 14 цього Порядку.

 

Директор департаменту атестації кадрів

вищої кваліфікації та ліцензування                      А. Г. Шевцов

 

 

Додаток

до Порядку формування

Переліку наукових фахових видань України (підпункт 2 пункту 7)

 

Бланк заявки на включення наукового видання

до Переліку наукових фахових видань України

 1. Назва наукового видання (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу  масової інформації) або наказу засновника про утворення електронного наукового періодичного видання

 

 

  2. Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого та/або електронного видання (18 8М)

 

 

  3. Web-сайт (web-сторінка) наукового видання

 

 

  4. Контактні дані засновника (співзасновників):

  Найменування установи/закладу

  (організації)

 

  Місцезнаходження

 

 телефон/факс/е-mail

 

  web-сайт

 

  контактна особа

 

 e-mail контактної особи

 

 

  5. Періодичність і наклад видання

 

 

  6. Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує   наукові праці

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 

 7. Мова видання

 Статті

 

 Анотації

 

 

  8. Міжнародні, закордонні і національні реферативні та наукометричні бази даних, до яких включено      наукове видання, і дата включення. Зазначити імпакт- фактор та/або SNIP і SJR (за наявності)

 

 

 

 

 

 

  9. Головний редактор видання (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа,    країна, h-індекс (Scopus та/або Web of Science Core Collection), ORCID або ResearcherlD, посилання на    відповідні профілі вченого, перелік посилань на публікації, що відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6  Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32)

 

 

 10. Редакційна колегія (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, країна, h-індекс (Scopus  та/або Web of Science Core Collection), QRCID або ResearcherlD, посилання на відповідні профілі вченого,  перелік посилань на публікації, що відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6 Порядку формування  Переліку наукових фахових, видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  15 січня 2018 року № 32)

 1.

 

 2.

 

 3.

 

 ….

 

 n

 

 

 Головний редактор                                                    Керівник установи засновника (засновників)

                                     

___________________                                                          __________________________

          (підпис)                                                                                    (підпис)

 

___________________                                                          __________________________

          (П.І.Б.)                                                                                      (П.І.Б.)

 

Директор департаменту атестації

кадрів вищої кваліфікації та ліцензування          А.Г. Шевцов

Львівську НН бібліотеку України імені В. Стефаника відвідав Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен

15 березня 2018 року Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен у рамках свого триденного офіційного візиту до України відвідав Львівську національну наукову бібліотеку України (ЛННБУ) імені В. Стефаника.

 

Зустріч відбулася в приміщенні Австрійської бібліотеки, що функціонує у структурі ЛННБУ імені В. Стефаника з 1992 року.

З вітальним словом виступив виконувач обов’язків генерального директора ЛННБУ імені В. Стефаника кандидат педагогічних наук Василь Ферштей, який наголосив на важливості співпраці з Федеральним міністерством європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрія з метою задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів і студентів. Від імені Президії НАН України Федерального Президента привітав голова Західного наукового центру НАН України та МОН України академік Зіновій Назарчук, який відзначив активну співпрацю львівських учених із науковими осередками Відня, Лінца, Ґрацу й високо оцінив підписану напередодні Угоду про співробітництво у галузях освіти, науки та культури між Україною і Австрією.

Федеральний Президент Австрії взяв участь у презентації видавничих проектів Австрійського бюро кооперації, що є культурним партнером ЛННБ України імені В. Стефаника, а саме – німецького перекладу графічної новели «Герой поневолі» за оповіданням Івана Франка (видавництво «Леополь», Львів) і «Літературного путівника по Львову» (видавництво «Класика», Львів).

Презентацію комікс за повістю І. Франка «Герой поневолі» провів відомий славіст, професор Віденського університету Алоїз Вольдан. Путівник «Lwiw. Literarischer Reiseführer» представила авторка концепції та упорядниця, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка доктор філологічних наук, професор Алла Паславська.

Федеральний Президент Республіки Австрії А. Ван дер Беллен подарував ЛННБ України імені В. Стефаника книги, що увійдуть до її фонду, й ознайомився з виставкою «Австрійська книга в історичних колекціях Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника».

 

 

За інформацією ЛННБУ імені В. Стефаника та Прес-служби НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3851

Відбувся семінар щодо платформи Web of Science

20 березня 2018р.

у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України 

фахівець з наукометричних ресурсів Clarivate Analytics,

к.б.н. Ірина Тихонкова провела семінар

“Додаткові можливості платформи Web of Science для науковця.

Оцінка діяльності вченого: про що говорять (або мовчать) показники”,

де обговорювались такі питання:

 • можливості “розширеного пошуку” у Web of Science
 • що дає пошук у пристатейній літературі?
 • як не пропустити важливу інформацію?
 • аналіз видань своєї предметної галузі
 • чи можна знайти всі роботи науковця?
 • як оптимізувати роботу з авторськими профілями?
 • як виглядає мій інститут на платформі Web of Science

 

На платформі було розглянуто додаткові можливості платформи Web of Science, зокрема, можливості розширеного пошуку, роботу з пристатейними переліками літератури, індикатори в Journal Citation Report, спільна робота в EndNote Online, приборкання норовливих ResearcherlD та Orcid.

 

 

К.б.н. Ірина Тихонкова, фахівець з наукометричних ресурсів Clarivate Analytics

тел.: 050 404 46 55, e-mail: Iryna.Tykhonkova@Clarivate.com

Інформація:

http://info.clarivate.com/rcis

http://webofscience.com

Записи спеціалізованих вебінарів українською мовою розміщено на YouTube-каналі:

https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg

 

 

До відома учасників консорціуму e-VERUM:

ТОВ ЕВЕРУМ та Clarivate Analitics не дійшли до згоди щодо умов подальшого співробітництва на 2018 рік.

Сайт http://everum.org.ua/ з 1 січня 2018 не буде обновлятися, а з 1 квітня 2018 його буде переміщено на домен http://everum.uran.ua

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 ... 104 ... 106 ... Вперед >>