Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Відбулося засідання семінару “Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування”

 

20 квітня 2018 року

в актовому залі головного корпусу

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

відбулося засідання семінару

“Проблеми технічної діагностики та дистанційного зондування”,

на якому слухалась доповідь

професора, д.т.н., зав.від. №5 “Оптико-цифрових систем діагностики”

 

Леоніда Ігоровича Муравського

“РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ТА ЛОКАЛЬНОГО РУЙНУВАННЯ

ЗАСОБАМИ  ОПТИЧНОЇ  СПЕКЛ-МЕТРОЛОГІЇ, 

ФАЗОЗСУВНОЇ  ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ТА ЦИФРОВОЇ ГОЛОГРАФІЇ"

 

 

Керівник семінару: академік НАН України Назарчук З.Т.

Секретар семінару: д.ф.-м.н. Куриляк Д.Б.

Засідання Президії НАН України

18 квітня 2018 року під головуванням президента Національної академії наук України академіка Бориса Патона відбулося чергове засідання Президії НАН України.

У межах зібрання віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України академік Сергій Пирожков представив Національну доповідь «Україна: шлях до консолідації», у підготовці якої взяли участь Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут соціології НАН України, а також фахівці Інституту філософії імені Г.С. Сковороди, Інституту історії України, Інституту всесвітньої історії, Інституту української мови НАН України. Доповідь є інтегрованим результатом наукових досліджень, виконаних у межах дослідних проектів установ Академії у галузі соціогуманітарних наук у 2017 році.

Повнотекстовий електронний варіант Національної доповіді «Україна: шлях до консолідації суспільства» згодом буде оприлюднено на веб-сайтах НАН України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського й Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

 

Із доповіддю «Стратегії сучасних лінгвістичних досліджень і завдання академічної лінгвоукраїністики» виступив директор Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко. За його словами, в останні десятиліття мовна ситуація в державі, роль української мови в житті суспільства зазнали суттєвих змін.

Результатом поглибленого вивчення української мови стала підготовка й публікація фундаментальних лінгвістичних праць фахівцями Інституту української мови НАН України. На підставі лінгвістичного картографування запропоновано нову інтерпретацію українсько-іншослов’янських міжмовних зв’язків, насамперед у межах міжнародного проекту «Загальнослов’янський лінгвістичний атлас».

Важливим чинником розвитку академічної лінгвоукраїністики залишається широка міжнародна співпраця з мовознавчими науковими центрами усіх слов’янських та низки позаслов’янських країн (ФРН, Румунія, США, Канада, Японія), участь у спільних фундаментальних і прикладних проектах, зокрема під егідою Міжнародного комітету славістів.

Учасники засідання також мали нагоду ознайомитися з експозицією, в межах якої було представлено наукові видання вчених Інституту української мови НАН України.

Президент Національного центру «Мала академія наук України» НАН України та МОН України (МАН), директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України академік Станіслав Довгий поінформував присутніх про те, що 19 квітня 2018 року відбудеться ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, і запросив колег узяти участь у цій події.

 

Учасники зібрання обговорили також низку поточних питань.

 

Із додатковою інформацією про засідання можна буде ознайомитися в прес-релізі з розділу «Засідання Президії НАН України» веб-сайту НАН України:

http://www.nas.gov.ua/UA/Activity/PresidiumMeeting/Pages/default.aspx .

 

За інформацією Секції суспільних наук НАН України і

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

Фото: Прес-служба НАН України

 

Більше читайте на веб-сторінці НАН України:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3939

В Інституті архівознавства НБУВ підготовлено нове електронне видання «Особові архівні фонди вчених НАН України: путівник»

Співробітники Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ) підготували нове електронне видання «Особові архівні фонди вчених НАН України: путівник».

До цього науково-довідкового видання включено відомості про 293 особові архіви академіків, членів-кореспондентів і провідних учених НАН України, що зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ і перебувають у вільному доступі для дослідників.

У Путівнику інформацію про фонди й фондоутворювачів подано у вигляді аналітичних довідок, для підготовки яких було залучено понад 40 тис. архівних справ. Автори видання зосередили свою увагу на представленні якомога ширшого кола документів у структурованому вигляді з акцентом на їхній культурній та історичній значущості. Йдеться, зокрема, про наукові праці різного характеру, документи з діяльності, листування, великий комплекс біографічних і фотодокументів.

Інформаційний масив містить документи перших академіків НАН України – Й.Й. Косоногова, М.Ф. Кащенка, М.В. Птухи, О.В. Фоміна, а також віце-президентів Академії в різні періоди її діяльності – В.С. Гутирі, Г.М. Савіна, М.П. Семененка, Б.І. Чернишова, А.П. Шпака.

Особливий інтерес також становлять фонди цілої плеяди засновників наукових шкіл у різних наукових галузях.

Безперечно, представлений комплекс архівних джерел у складі особових архівних фондів видатних учених створює підґрунтя для проведення досліджень у галузі просопографії, історії НАН України зокрема й історії науки в Україні загалом.

 

Видання доступне для ознайомлення на порталі НБУВ:

 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?S21CNR=20&S21STN=1&S21REF=2&C21COM=S&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21All=%3C.%3EFF=EIF0000078.pdf%3C.%3E&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&S21SRW=god&S21SRD=DOWN

 

  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=

online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000078%2Epdf

 

P.S. Перший путівник з особовими фондами вчених, що зберігаються в Інституті архівознавства НБУВ, було опубліковано у 1998 році (до нього включено інформацію і про фонди вчених у Інституті рукопису НБУВ). Відтоді кількість науково описаних документів особового походження, що стали доступними широкому колу науковців, зросла більш ніж удвічі: було сформовано низку нових фондів, отримано додаткові документи до вже наявних. Матеріали багатьох із цих фондів ніколи раніше не були в науковому обігу. Вони мають не лише меморіальне значення як свідчення минулої епохи, а й дають змогу значно розширити джерельну базу історичних досліджень із розвитку української науки.

 

За інформацією НБУВ та матеріалами Прес-служби НАН України

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3900

 

<< Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 ... 74 ... 76 ... 78 ... 80 ... 82 ... 84 ... 86 ... 88 ... 90 ... 92 ... 94 ... 96 ... 98 ... 100 ... 102 Вперед >>