Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Вітаємо з успішним захистом дисертації м.н.с. відділу №8 ФМІ НАНУ Торську Р.В.

 

30 березня 2017 року

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.05

у Національному університеті «Львівська політехніка»

(79013, м. Львів, вул. Професорська, 2, ауд. 218)

відбувся

прилюдний захист дисертації

м.н.с. відділу №8 методів та систем дистанційного зондування

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

ТОРСЬКОЇ Роксани Володимирівни

 

«МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІТИНГОПОДІБНИХ ДЕФЕКТІВ

МЕТОДОМ КОМІРКОВИХ АВТОМАТІВ»,

 

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

 

Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.

 

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Русин Богдан Павлович,

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, завідувач відділу методів та систем дистанційного зондування.

Офіційні опоненти: 

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Журавчак Любов Михайлівна, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, професор кафедри програмного забезпечення;

кандидат технічних наук, доцент Пукас Андрій Васильович, Тернопільський національний економічний університет МОН України, завідувач кафедри комп’ютерних наук.

 

ВІТАЄМО З УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ!

Глава держави зустрівся з академіком Б.Є. Патоном і молодими вченими

 

 

7 квітня 2017 року Президент України П.О. Порошенко провів зустрічі

з президентом Національної академії наук України академіком Б.Є. Патоном

і молодими вченими.

 

 

 

Під час зустрічі Президента України П.О. Порошенка з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном було обговорено низку важливих питань, серед яких – відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії наук України, реформування діяльності Академії, її робота з наукового забезпечення вирішення актуальних державних проблем (ішлося в тому числі про дослідження й розробки в інтересах підвищення обороноздатності й безпеки держави), залучення та закріплення наукової молоді в НАН України, фінансове й матеріально-технічне забезпечення досліджень тощо. Академік Б.Є. Патон поінформував главу держави про головні досягнення та проблеми Національної академії наук України і висловив пропозицію щодо організації та проведення в 2018 році офіційних заходів зі вшанування 100-річного ювілею Академії – з огляду на її визначний внесок у розвиток вітчизняної та світової науки й наукове забезпечення економічного та культурного розвитку України. Як наголосив академік Б.Є. Патон, наукове забезпечення вирішення актуальних державних проблем було й залишається (поряд із розвитком фундаментальних досліджень) одним із головних пріоритетів діяльності НАН України.

По завершенні зазначеного обговорення відбулася зустріч П.О. Порошенка з молодими вченими. В ній також узяли участь президент НАН України академік Б.Є. Патон, перший віце-президент НАН України академік В.П. Горбулін і ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Л.В. Губерський. Глава держави підписав Розпорядження Президента України “Про призначення грантів президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017р.” Відповідно до цього документу фінансову підтримку буде надано в тому числі й багатьом молодим дослідникам НАН України, зокрема з інститутів фізики, прикладної фізики, технічної теплофізики, технічних проблем магнетизму, механіки імені С.П. Тимошенка, проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича, геології і геохімії горючих копалин, загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського, біоорганічної хімії і нафтохімії, фізіології рослин і генетики, біології клітини, молекулярної біології і генетики, фізіології імені О.О. Богомольця, мікробіології і вірусології імені Д.К Заболотного, української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, а також Головної астрономічної обсерваторії, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», Державного природознавчого музею, Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського МОН України та НАН України.

Звертаючись до присутніх, П.О. Порошенко наголосив, що майбутнє нашої країни, в тому числі і її євроінтеграційні прагнення, – саме в руках молодих учених, тому необхідно підтримувати їх і залучати до участі в реалізації державної політики.

За словами Президента України, найближчим часом буде підписано указ про відзначення на державному рівні 100-річчя Національної академії наук України, створення якої стало свого часу «потужною революційною подією». Президент також підкреслив важливість вшанування пам’яті її першого президента (тоді ще Української академії наук) академіка В.І. Вернадського та зазначив, що вітчизняна наука має не лише багату історію, а й величезний потенціал, що нині служить країні.

Крім того, П.О. Порошенко повідомив, що домовився з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном про обговорення питання реформування Академії та забезпечення пріоритетності розвитку найперспективніших напрямів наукових досліджень.

Президент України згадав і чинну нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та утворену – згідно з її положеннями – Національну раду України з питань розвитку науки і технологій. Він, серед іншого, зауважив, що бюджетні кошти, які на конкурсній основі розподілятимуться з метою фінансування дослідницьких проектів, мають отримувати найталановитіші й найперспективніші вчені й наукові колективи, що зможуть забезпечити інноваційні перетворення й оновлення наукової сфери на демократичних засадах.

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України

 

Відбулося засідання Ради президентів академій наук України

 

 

7 квітня 2017р. відбулося 

засідання Ради президентів академій наук України

 

 

 

У засіданні взяли участь:

голова Ради президентів академій наук України, президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон,

члени Ради:

президент Національної академії аграрних наук (НААН) України академік НААН України Я.М. Гадзало,

президент Національної академії медичних наук (НАМН) України академік НАМН України В.І. Цимбалюк,

президент Національної академії педагогічних наук України академік НАН України В.Г. Кремень,

президент Національної академії правових наук (НАПрН) України академік НАПрН України О.В. Петришин,

президент Національної академії мистецтв (НАМ) України академік НАМ України А.В. Чебикін,

головний учений секретар НАН України академік НАН України В.Л. Богданов,

віце-президент НАН України академік НАН України С.І. Пирожков,

віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній.

 

Порядок денний складався

  • з наукової доповіді віце-президента НАН України академіка НАН України С.І. Пирожкова на тему: «Ноосферні зміни та цивілізаційний вибір України»

та низки важливих для діяльності академічної галузі питань, зокрема

  • обрання нових членів академії в національних галузевих академіях наук України,
  • підсумків аудиту системи досліджень та інновацій незалежною комісією експертів Єврокомісії в рамках програми «Горизонт–2020»,
  • діяльності аспірантури в наукових установах національних академій наук України у контексті положень нових Законів України «Про вищу освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
  • бюджетного фінансування НАН України і національних галузевих академій наук України з Державного бюджету України у 2017 році.

 

Із науковою доповіддю «Ноосферні зміни та цивілізаційний вибір України»  виступив віце-президент НАН України академік НАН України С.І. Пирожков.

«Мова йде про те, що сьогодні ми повинні подумати про наші перспективи, а також про роль науки в сучасному суспільстві», - зазначив академік С.І. Пирожков.

За словами академіка С.І. Пирожкова, сьогодні перед Україною особливо гостро постає доленосне питання цивілізаційного вибору. У масовій свідомості такий вибір асоціюється з обранням геополітичного регіону, блоку чи союзу країн, куди повинна увійти Україна. Проте цивілізаційний вибір країни є передусім вибором способу життя і цінностей. Вже на основі цього обираються зовнішньополітичні партнери, союзи, блоки тощо.

С.І. Пирожков зазначив, що цивілізаційним проектом України повинно стати гасло: «гідна самореалізація людини – сильна країна». Втілення такого проекту в життя в науково обґрунтованому вигляді – фундаментальна умова забезпечення національної безпеки України як незалежної держави.

В обговоренні виступу взяв участь президент Національної академії педагогічних наук України академік НАН України В.Г. Кремень. «Гідна самореалізація людини – це квінтесенція прогресу та розвитку людства на сучасному етапі. Адже розвиток людини сьогодні як ніколи раніше визначає всі сфери суспільного життя. Для прикладу, на сьогодні в економіці головну роль відіграє рівень розвитку особистості, тобто людський капітал», - зауважив академік.

Рада президентів академій наук України ухвалила рішення згідно доповіді С.І. Пирожкова щодо вивчення та популяризації внеску академіка В.І. Вернадського у дослідження закономірностей і перспектив цивілізаційного поступу людства, а також щодо забезпечення на постійній основі підготовки наукових праць, проведення наукових конференцій та сприяння систематичному фаховому висвітленню у засобах масової інформації питань сучасного стану і перспектив цивілізаційного розвитку України.

Далі учасники засідання заслухали і обговорили інформацію про перебіг та результати обрання нових членів в національних галузевих академіях наук України у контексті нового Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Про підсумки аудиту системи досліджень та інновацій України поінформував віце-президент НАН України академік НАН України А.Г. Загородній. За його словами, наприкінці минулого року оприлюднено результати аудиту системи досліджень та інновацій України, який здійснила незалежна комісія експертів Єврокомісії. Президія НАН України на своєму засіданні 8 лютого 2017 року розглянула питання про результати зазначеної експертної оцінки і прийняла відповідне рішення. Зокрема, визнано за доцільне враховувати результати експертної оцінки при реформуванні вітчизняної наукової сфери та удосконаленні діяльності НАН України. Також висловлено підтримку експертних висновків щодо необхідності збільшення державних витрат на дослідження і розробки та щодо необхідності найскорішого налагодження ефективної діяльності Національної ради з розвитку науки і технологій і Національного фонду досліджень як основних елементів реформування науково-інноваційної системи України.

Водночас, Президія НАН України відзначила, що окремі рекомендації міжнародного аудиту недостатньо співвідносяться з реаліями кризового стану наукової сфери в Україні, насамперед її забезпеченням кадровими, матеріально-технічними, інформаційними та фінансовими ресурсами. Так, визнано неприйнятною експертну рекомендацію щодо нарощування коштів Національного фонду досліджень за рахунок зменшення обсягів базового фінансування НАН України. Адже програмно-цільові та конкурсні засади організації досліджень, які було започатковано в НАН України у 2003 році, довели свою високу ефективність, а цільове фінансування відповідних наукових проектів здійснюється виключно за рахунок базового фінансування НАН України.

Учасники зустрічі також обговорили питання діяльності аспірантури в наукових установах національних академій наук України, а також бюджетного фінансування НАН України і національних галузевих академій наук України з Державного бюджету України у 2017 році.

Головний учений секретар НАН України академік НАН України В.Л. Богданов зазначив, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» обсяг фінансування Національної академії наук України визначений у сумі 2 млрд. 701,8 млн.грн., що на 641,2 млн.грн., або на 31,1% більше за обсяг фінансування 2016 року. Проте слід наголосити, що це зростання відбулося вперше після трирічного зменшення, і у 2017 році обсяг фінансування Академії буде відповідати рівню 2013 року. Затверджені обсяги бюджетного фінансування Академії на 2017 рік не забезпечують її мінімальних потреб, що призводить до припинення фінансування окремих проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, відбувається подальше скорочення чисельності працюючих в установах Академії, посилюється відтік молодих талановитих науковців, вимушено запроваджується режим неповної зайнятості.

Водночас НАН України активізувала зусилля, спрямовані на наукове забезпечення реалізації пріоритетів економічного розвитку держави, підвищення ефективності наукових і науково-технічних розробок відповідно до потреб інноваційного розвитку реального сектору економіки, інших сфер суспільного життя й забезпечення обороноздатності держави, посилення співпраці з виробничою сферою, насамперед з великими науково-виробничими об’єднаннями, високотехнологічними підприємствами та фінансово-промисловими структурами. Інформація Академії про основні результати і напрями подальших робіт з науково-технічного супроводу галузей економіки та високотехнологічних виробництв була надана Кабінету Міністрів України.

Рада президентів академій наук України взяла до відома інформацію щодо стану бюджетного фінансування НАН України та національних галузевих академій наук України та вирішила, що Національна академія наук України, національні галузеві академії наук України мають звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням сприяти збільшенню обсягів фінансування національних академій наук України при коригуванні Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Крім того, у розділі «Різне» Рада заслухала інформації з деяких інших актуальних питань функціонування академічної галузі науки.

На цьому порядок денний засідання було вичерпано. Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон подякував присутнім за плідну роботу та закрив засідання Ради президентів академій наук України.

 

За інформацією СКНД НОВ Президії НАН України та прес-служби НАН України

Фото: Прес-служба НАН України

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... 71 ... 73 ... 75 ... 77 ... 79 ... 81 ... 83 ... 85 Вперед >>

Powered by CuteNews