Основні напрями наукових досліджень ФМІ


Оголошення


Новини


Звітуємо, захищаємось, творимо науку!

25 вересня  2015  р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  35.226.02
Фізико-механічного  інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
ВІДБУВСЯ прилюдний захист ДИСЕРТАЦІЇ

Ч Е П І Л Ь  Ольги  Ярославівни

«РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ БАРАБАНА ПАРОВОГО КОТЛА ЗА ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ І НАВОДНЮВАННЯ»
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Гембара Оксана Володимирівна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
старший науковий співробітник відділу міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження.

Офіційні опоненти:   
—  доктор технічних наук, професор,  чл.-кор.  НАН  України Андрейків Олександр Євгенович,  Львівський національний університет iменi Івана Франка, професор кафедри механіки;
— кандидат технічних наук, доцент Голіян Олег Мирославович, Національний лісотехнічний університет України.

ВІТАЄМО З УСПІШНИИМ ЗАХИСТОМ!

       Окрім того 24 вересня та 25 вересня 2015 року науковці ФМІ та гості Інституту мали змогу послухати й взяти участь у обговоренні наукової доповіді  "НОВІ МЕТАЛОГІДРИДНІ СПЛАВИ ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ". (Доповідач: Вербовицький Ю.В. н.с. відділу №13, канд. хім. наук),
а також звіту за результатами першого року докторантури на тему «ПРУЖНООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОСИМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Доповідач: Дем’янишин Наталія Михайлівна, докторант першого року докторантури)

Powered by CuteNews